قیمت روز سیم کارت رایتل (دائمی) و (اعتباری) و (دیتا)

 

سیم کارت رایتل دائمی کد ۰۹۲۰ **************************** ۱۴۰ هزار تومان

سیم کارت رایتل اعتباری کد ۰۹۲۱ *************************** ۵ هزار تومان

سیم کارت رایتل دیتا کد ۰۹۲۱ ***************************** ۵ هزار تومان

فهرست